Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên

다운로드 Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên PC 용

에 의해 게시 YANTV JSC


  • 카테고리: Reference
  • 출시일: 2019-10-10
  • 현재 버전: 1.0.16
  • 파일 크기: 23.29 MB
  • 호환성: iOS 필요 Windows 10/8.1/8/7/Vista


Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên PC 용 스크린 샷

   

다운로드 및 설치 방법 Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên 귀하의 PC 및 Mac에서Windows에서 사용할 수있는 앱과 같은 일부 앱! 아래에서 확인하십시오.

SN 다운로드 리뷰 개발자
1. Microsoft Solitaire Collection Microsoft Solitaire Collection 다운로드 4.8/5
2,052 리뷰
4.8
Xbox Game Studios
2. Microsoft Photos Microsoft Photos 다운로드 4/5
2,042 리뷰
4
Microsoft Corporation
3. Paint 3D Paint 3D 다운로드 4.5/5
2,028 리뷰
4.5
Microsoft Corporation
또는 아래 가이드를 따라 PC에서 사용하십시오. :

설치하고 사용하고 싶다면 Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên 앱을 PC 또는 Mac에 설치하려면 컴퓨터 용 데스크톱 응용 프로그램 에뮬레이터를 다운로드하여 설치해야합니다. 우리는 당신이 어떻게 사용하는지 이해할 수 있도록 열심히 일했습니다 app 아래의 네 단계를 거쳐 귀하의 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다 :


1 단계 : PC 및 Mac 용 Android 에뮬레이터 다운로드

확인. 먼저 첫 번째 것들. 컴퓨터에서 응용 프로그램을 사용하려면 먼저 Mac 저장소 또는 Windows 응용 프로그램 저장소를 방문하여 Bluestacks 응용 프로그램이나 Nox App 을 클릭하십시오. 웹에있는 대부분의 자습서는 Bluestacks 응용 프로그램을 권장하며 컴퓨터에서 Bluestacks 응용 프로그램을 사용하는 데 어려움이있을 경우 쉽게 온라인 솔루션을 쉽게 찾을 수 있기 때문에 Bluestacks 응용 프로그램을 권장합니다. Bluestacks Pc 또는 Mac 소프트웨어 여기 를 다운로드 할 수 있습니다.  


2 단계 : PC 또는 Mac에 에뮬레이터 설치

원하는 에뮬레이터를 다운로드 했으므로 컴퓨터의 다운로드 폴더로 이동하여 에뮬레이터 또는 Bluestacks 응용 프로그램을 찾으십시오.
찾았 으면 클릭하여 응용 프로그램 또는 exe를 PC 또는 Mac 컴퓨터에 설치하십시오.
이제 Next를 클릭하여 사용권 계약에 동의하십시오.
응용 프로그램을 올바르게 설치하려면 화면 지시문을 따르십시오.
위 내용을 올바르게 수행하면 에뮬레이터 응용 프로그램이 성공적으로 설치됩니다.


3 단계 : Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên PC의 경우 - Windows 7/8 / 8.1 / 10

설치 한 에뮬레이터 애플리케이션을 열고 검색 창을 찾으십시오. 일단 찾았 으면 Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên 검색 막대에서 검색을 누릅니다. 클릭 Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên응용 프로그램 아이콘. 의 창 Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên Play 스토어 또는 앱 스토어의 스토어가 열리면 에뮬레이터 애플리케이션에 스토어가 표시됩니다. Install 버튼을 누르면 iPhone 또는 Android 기기 에서처럼 애플리케이션이 다운로드되기 시작합니다. 이제 우리는 모두 끝났습니다.
"모든 앱 "아이콘이 표시됩니다.
클릭하면 설치된 모든 응용 프로그램이 포함 된 페이지로 이동합니다.
당신은 아이콘을 클릭하십시오. 그것을 클릭하고 응용 프로그램 사용을 시작하십시오.


4 단계 : Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên Mac OS의 경우

안녕하세요. Mac 사용자!
사용하는 단계 Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên Mac의 경우 위의 Windows OS와 똑같습니다. Nox Application Emulator 를 설치하기 만하면됩니다. Macintosh에서 Bluestack. 여기 를 얻을 수 있습니다.


다운로드 - Android
다운로드 Android

이 튜토리얼을 읽어 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요!

Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên iTunes에서

다운로드 개발자 평점 점수 현재 버전 성인 랭킹
무료 iTunes에서 YANTV JSC 1.0.16 4+

Tử Vi Trọn Đời - Vạn Niên 기능 및 설명

Tử Vi Trọn Đời luận đoán tổng quát về vận hạn cuộc đời, sự nghiệp, công danh, tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp vợ chồng, những giai đoạn may mắn, những giai đoạn khó khăn... để giúp bạn nắm bắt những cơ hội và tránh những trắc trở trong cuộc đời.