Quẻ Quán Âm - Xin Xăm

下载 Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 为 PC

写的 - YANTV JSC


  • 类别: Reference
  • 发布日期: 2019-10-11
  • 当前版本: 1.0.16
  • 文件大小: 37.81 MB
  • 兼容性: 需要iOS Windows 10/8.1/8/7/Vista


Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 为 PC 截图

         

如何下载和安装 Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 在你的PC和Mac上


如果你想安装和使用 Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 应用程序在您的PC或Mac上,您需要为您的计算机下载并安装桌面应用程序模拟器。我们一直在努力帮助您理解如何使用 app 为您的计算机在下面4个简单的步骤:


步骤1:下载PC和Mac的Android模拟器

好的。首先要做的事情。如果您想在计算机上使用该应用程序,请先访问Mac商店或Windows 应用商店,然后搜索Bluestacks应用程序或 Nox 应用 。网络上的大多数教程都会推荐Bluestacks应用程序,我也可能会推荐它,因为如果您在计算机上使用 Bluestacks应用程序时遇到问题,您很可能很容易在网上找到解决方案。您可以在这里 下载Bluestacks Pc或Mac软件。  


步骤2:在PC或Mac上安装模拟器

现在您已经下载了您选择的模拟器,请转至计算机上的Downloads文件夹以找到模拟器或Bluestacks应用程序。 一旦你找到它,点击它来安装应用程序或exe在你的PC或Mac电脑上。
现在单击下一步接受许可协议。
请按照屏幕上的指示正确安装应用程序。
如果你正确地完成上述操作,模拟器应用程序将被成功安装。


第3步: Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 对于 个人计算机 - Windows 7/8/8.1/10

现在,打开已安装的模拟器应用程序并查找其搜索栏。一旦找到它,请键入 Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 在搜索栏并按搜索。点击 Quẻ Quán Âm - Xin Xăm应用程序图标。一个 窗口 Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 在Play商店或应用程序商店将打开并且它将在您的模拟器应用程序中显示商店。现在,按下安装按钮并像在iPhone或Android设备上一样,您的应用程序将开始下载。现在我们都完成了。
你会看到一个名为“所有应用程序”的图标。 点击它,它会带你到一个包含所有已安装应用程序的页面。 你应该看到 图标。点击它并开始使用该应用程序。


第4步: Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 对于Mac OS

嗨。 Mac用户!
使用步骤 Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 对于Mac而言,与上述Windows操作系统完全相同。 您只需安装 Nox 应用 模拟器 或 Bluestack在你的Macintosh上。 您可以在 此处


下载 - Android
下载 Android

感谢您阅读本教程。 祝你今天愉快!

Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 在iTunes上“

下载 开发人员 评分 分数 当前版本 成人排名
免费 在iTunes上“ YANTV JSC 1.0.16 4+

Quẻ Quán Âm - Xin Xăm 功能和说明

Quẻ Quán Âm gồm 32 quẻ, mỗi quẻ giúp người xem tiên đoán những sự việc sắp xảy ra hoặc những việc còn đang băn khoăn cần Quán Âm Bồ Tát khai sáng, chỉ lối. Mỗi quẻ là một đoạn văn hoặc thơ khá ngắn gọn xúc tích nhưng đầy đủ cho một khía cạnh vấn đề. Dùng Quẻ Quán Âm khi bạn tin vào sự Từ Bi Cứu Khổ cứu nạn của Quán Âm Bồ Tát.